Pretensiooni esitamine

PRETENSIOONIDE JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE TINGIMUSED

1. Vastavalt Võlaõigusseaduse §218 lg 2 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul peale kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole just vastuolus kauba või puuduse olemusega.

2. Tarbijal on õigus puudustega kauba puhul esitada Surfhouse e-poele pretensioon 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale kauba puuduse avastamisest! Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa.

3. Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt kauba parandamist või asendamist kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel toote asendada lepingutingimustele vastava tootega. (VÕS §222 lg 1).

Juhul kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

4. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese 6 kuu jooksul asja üleandmisest müüjale pretensiooni menetlemise, asja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

5. Surfhouse e-pood ei vastuta kui toode on kahjustunud ostja süü või hoolimatuse tõttu; defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6. Kui müüja ja tarbija ei jõua omavahel kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet, aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee 

7. Tarbijal on õigus esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse

8. Pretensiooni esitamiseks tuleb poes kohapeal täita pretensiooni ankeet või saata e-kiri allpool loetud andmetega aadressile eshop@surfhouse.ee

  • Nimi ning telefoni nr
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Tellimuse nr
  • Kauba puuduse selgitus
  • Esitatav nõue (vahetus uue toote vastu, raha tagasi vms)
  • Võimalusel lisa avaldusele pildid defektist
  •  

 9. Kaebusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.